Lilaeopsis novozelandiae - Betta Splendens Italia

Lilaeopsis novozelandiae