Anubias Barteri - Betta Splendens Italia

Anubias Barteri

Epifite